Missie

Missie

Stichting Sportclub Only Friends Limburg heeft als doel om zonder winstoogmerk op een toonaangevende manier, iedereen met een beperking, kinderen en jongeren, volwassen revalidanten en ouderen met een verhoogd gezondheidsrisico uit Limburg de mogelijkheid te bieden om georganiseerd te sporten, te participeren, positief te leven en talenten te ontwikkelen in een eigen, veilige en vertrouwde omgeving.

Het motto dat we uitdragen is: ‘JE BENT GOED ZOALS JE BENT’.

Aanleiding
 • Sporten is van groot belang voor de positieve gezondheid van mensen, ook als er sprake is van een beperking.
 • Sporten is ook bij mensen met een beperking van belang voor het verbeteren van de spierkracht en de conditie.
 • Voor mensen met een beperking is sporten een extra uitdaging. Naast de lichamelijke en geestelijke beperkingen die aanwezig kunnen zijn, speelt ook het sociale aspect daarin een belangrijke rol.
 • Sporters met een beperking krijgen vaak niet de aandacht die nodig is om op een positieve en passende manier te sporten.
 • Daardoor liggen passiviteit en eenzaamheid op de loer.
 • Voor reguliere sportclubs is het een uitdaging om mensen met een beperking passende begeleiding en een veilige plek te bieden binnen de sportclub.
 • Zorginstellingen hebben wel de kennis in huis om de juiste begeleiding te bieden.
 • Only Friends Limburg wil, via samenwerking, sporters met een beperking de mogelijkheid bieden om in een reguliere sportomgeving de positieve effecten van samen sporten te laten ervaren en hen het gevoel geven dat ook zij erbij horen.
Samenwerking binnen Only Friends Limburg

Om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden onder professionele begeleiding samen te sporten, werkt Only Friends Limburg intensief samen met zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen, sportverenigingen, buurtverenigingen, sportaccommodaties en de lokale overheid. Only Friends Limburg heeft het streven om partner te zijn in de lokale sportakkoorden.

Veiligheid en kwaliteit staan bij het sporten voorop. Dat betekent in de praktijk dat de samenwerking tussen een professioneel begeleider, sporttrainer en vrijwilligers voorwaarde is om sporten en werken bij Only Friends aan te kunnen bieden. Door krachten te bundelen en zo op een verbindende en versterkende manier samen te werken is dit mogelijk, kunnen we onze maatschappelijke betrokkenheid tonen en zo gezamenlijk het verschil maken voor mensen met een beperking in Limburg. Daarbij staat de mens met een beperking centraal. Dit vanuit een positieve insteek waarbij we vooral focussen op wat mensen wel kunnen en rekening houden met hun beperking.

Taken en verantwoordelijkheden Only Friends Limburg

 • Zorgen voor een veilig en positief sportklimaat waar mensen met een beperking zich thuis en welkom voelen.
 • Aanbieden van sporten waaraan behoefte is bij mensen met een beperking.
 • Zorgen voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen alle betrokken partners om dit mogelijk te maken.
 • Aanbieden van een betaalbaar lidmaatschap.
 • Zorgen voor voldoende begeleiding door zorgprofessionals, sporttrainers en vrijwilligers.
 • Zorgen voor de benodigde contracten en VOG met vrijwilligers.
 • Creëren van clubgevoel door het beschikbaar stellen van sportkleding en deelname aan en organiseren van evenementen.
 • Regelen van de accommodaties voor de sport- en @workactiviteiten, inclusief afspraken rondom veiligheids- en verzekeringsaspecten
 • Kansen voor aanvullende samenwerking/kruisbestuiving signaleren en omzetten in constructieve samenwerkingsafspraken en uitvoering.
 • Zorgen voor voldoende financiële middelen via lidmaatschapsgelden, sponsorgelden en subsidies.
 • Zorgen voor positieve promotie en publiciteit over de sporten en activiteiten die plaatsvinden.
 • Zorgen voor afstemming met de andere Only Friends clubs in Nederland.

 

Zorginstellingen

Only Friends Limburg werkt samen met zorginstellingen NOVIzorg, Radar en JENS. Dit zal in de toekomst verder worden uitgebreid. De zorginstellingen zullen zich inspannen om voor hun cliënten met een beperking, sporten en/of werken mogelijk te maken bij Only Friends Limburg. Concrete afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een jaarlijks op te stellen Deelovereenkomst per zorginstelling.

 

Sportverenigingen

Only Friends Limburg werkt samen met Handbalvereniging BDC’90, Voetbalvereniging VV Schaesberg, atletiekvereniging Achilles Top en wielervereniging TWC Maaslandster. Dit zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

 

Rol sportverenigingen

 • Beschikbaar stellen van een sporttrainer op vrijwillige basis, die zich voor langere tijd bindt aan OFL. Deze zal ondersteund worden door een zorgprofessional die op de hoogte is van hoe om te gaan met de beperkingen van de sporters.
 • Gezamenlijk met OFL naar buiten treden als het gaat om sporten voor mensen met een beperking. Daartoe dragen sporters de sportkleding van OFL met het logo van de sportvereniging.
 • Indien nodig, beschikbaar stellen van materialen en accommodatie die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de sportactiviteit.

De afspraken worden verder uitgewerkt in een jaarlijks op te stellen Deelovereenkomst op maat, per sportvereniging.

 

Onderwijsinstellingen

Only Friends Limburg werkt nauw samen met de scholen Jan Baptist en Arcadia in Kerkrade. Dit zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

 

OnlyFriends@work

Naast sporten biedt Only Friends Limburg mensen met een beperking ook de mogelijkheid om in de vorm van dagbesteding werkzaamheden te verrichten en zo een positieve en nuttige bijdrage te leveren. Daarbij gaat het om eenvoudige werkzaamheden die onder begeleiding van zorginstelling Radar, onder de vlag van Only Friends Limburg, worden uitgevoerd. Zo creëren we ook bij deze groep het clubgevoel. Erbij horen en een bijdrage leveren, is van essentieel belang voor het welzijn van mensen met een beperking. Vandaaruit willen we hen ook verleiden om daarnaast te gaan sporten bij Only Friends Limburg.